Główne osiągnięcia

 - Autorstwo grantu UDA-POKL--04.01.01-00-090/09 (kod. FS19) 

   Nazwa projektu: "Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej i dywersyfikacja oferty szkoleniowej w obszarze diagnostyki radiologicznej i kwalifikacja do leczenia chorych z nowotworami wątroby" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

 

 -  W toku realizacji są cztery doktoraty pracowników Zakładu:

  • Mgr Dominika Gutowska „Analiza kosztów przeszczepienia wątroby (LTX) u dorosłych, wykonywanych  w trybie planowym i ostrym w materiale  Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej”. Promotor: prof. dr hab. Piotr Małkowski.
  • Mgr Monika Mazurek „Wpływ wybranych czynników prognostycznych  na wyniki leczenia chorych z grupy podwyższonego ryzyka operowanych  z powodu tętniaka aorty brzusznej”. Promotor: dr hab. Sławomir Nazarewski.
  • Mgr Tomasz Piątek "Hemodiafiltracja albuminowa w leczeniu niewydolności wątroby". Promotor: dr hab. Jacek Rózga
  • Mgr Tomasz Samoliński "  " . Promotor: dr hab. Jacek Rózga

- Wspólnie z Zakładem Pielęgniarstwa Społecznego opracowanie programu  szczegółowego do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, co zaowocowało w 2008 roku przyznaniem przez JM Rektora WUM nagrody zespołowej dydaktycznej drugiego stopnia.

- Współorganizacja dwóch kolejnych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych PTH „Postępy w hepatologii”  z udziałem wybitnych specjalistów o międzynarodowej renomie.

-  Wspólnie z Zakładem Pielęgniarstwa Nefrologicznego WUM została zorganizowane  dwie kolejne Sesje Pielęgniarskie podczas obrad  IX i X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

-  Zakład  uzyskaje wysoką pozycję w rankingu osiągnięć naukowych naszej Uczelni. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu biorą czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Wspólne  publikacje i doniesienia  ukazują się na łamach czasopism anglojęzycznych:  Transplantation Proceeding, Annals of Transplantation i Experimential & Clinical Hepatology.

- Od 2010 roku powołanie Kierownika Zakładu na członka Centralnej Komisji ds nadawania Stopni i Tytułów.

-  Pracownicy Zakładu są powoływani na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie transplantologii klinicznej.

-  Nasza kadra jest również powoływana do prac Komitetów Naukowych licznych zjazdów i konferencji krajowych.

-  Pracownicy biorą udział w pracach komitetów redakcyjnych czasopism medycznych -  Experimential & Clinical Hepatology, Annals of Transplantation, Postępy Żywienia Klinicznego; pielęgniarstwa - Pielęgniarstwo XXI wieku, Pielęgniarstwo Polskie  oraz nauk o zdrowiu – Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, Standardy Medyczne, Medical Science Monitor.

- Redaktorem Naczelnym "Annals of Transplantation" jest prof. Piotr Małkowski.

-  Są członkami stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiej Grupy Ekspertów HBV, Polskiej Grupy Ekspertów HCV, Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.